Đề thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2018 – Pascal và scratch

Hội thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018 – Bảng B – cấp THCS có sự khác biệt so với mọi năm đó là thí sinh được quyền chọn một trong hai phần thi, Phần thi lập trình (trên Pascal, C…) hoặc phần thi lập trình scratch.

Đề thi tin học trẻ phần lập trình pascal hay C

Đề thi tin học trẻ phần lập trình Scratch

Loading...

2 thoughts on “Đề thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2018 – Pascal và scratch

Add Comment