Đề thi HSG tin học 9 huyện Đức Trọng – Lâm Đồng – Năm 2018 – 2019

Đề thi HSG tin học 9 huyện Đức Trọng – Lâm Đồng – Năm 2018 – 2019

Code mẫu của thầy Nguyễn Tấn Phong – Cát tiên

2 thoughts on “Đề thi HSG tin học 9 huyện Đức Trọng – Lâm Đồng – Năm 2018 – 2019

 1. Bài cuối có nhiều cách xếp thỏa điều kiện lắm!
  Ví dụ 1 có thể xếp như sau:
  6 23
  1 2 0 0 3 4 5 0 6 0
  0 0 1 2 0 0 0 3 0 4
  0 0 0 1 0 2 3 0 0 0
  0 1 2 0 0 0 4 0 3 0
  2 3 4 5 0 1 0 6 0 0

Add Comment